GDL Anläggning & Miljö AB

Vårt hållbarhetsarbete

Klimat & Miljö

Hållbara affärer

Vi arbetar systematiskt med kvalitet, arbetsmiljö och miljö, revisioner, leverantörsgranskning, riskanalys, hållbarhetsredovisning enligt GRI, väsentlighetsanalyser och intressentanalyser. Vi arbetar efter Sveriges miljömål att minimera negativ påverkan på miljö och vårt samhälle.

Vi erbjuder innovativa emissionsminskande lösningar till kund och har långsiktiga samarbeten med anslutna transportörer för att underlätta miljöfrämjande investeringar.


Hållbar återvinning

GDL Anläggning & Miljö AB bedriver återbruksverksamhet med hantering, bearbetning och sortering av bygg- och industriavfall. Efter bearbetning går sorterat material in i återvinningscykeln eller till energiutvinning genom förbränning. GDL Anläggning & Miljös målsättning är att genom en effektiv teknisk sortering av inkommande material nedbringa andelen icke återvinningsbara fraktioner till noll. Genom detta så bidrar GDL Anläggning & Miljö AB till att minska miljöpåverkan från byggsektorn.

Människor & Kultur

Hållbara medarbetare

På vår arbetsplats ska allas erfarenheter uppskattas och vi ska ha en levande onboardingprocess som ger trygghet och utveckling. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och är certifierade inom ISO 45001:2018. En hållbar medarbetare får vi genom att ha välfungerande HR-funktioner som rekrytering, onboarding, utbildning samt en fungerade företagshälsovård. Vi vill att våra medarbetare ska må bättre än någonsin förr.

Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap bygger på ett inkluderande, proaktivt och hälsofrämjande ledarskap med koppling till arbetsmiljö och andra viktiga områden.

Utbildning inom ledarskap och arbetsmiljö ger våra chefer rätt förutsättningar som krävs för rollen.

Hållbarhetsmål

Vi vill skapa långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetsåkerier för att tillsammans sträva mot en hållbar fossilfri framtid

Vi strävar efter att bli fossilfria 2045 och vi välkomnar kunder att nå detta mål tillsammans.

Längre samarbetsavtal med kund och transportör som ökar möjligheten för transportören att investera i nya maskiner och miljövänlig teknik. Genom att arbeta proaktivt och nära våra kunder kan vi ta fram lösningar för en minskad miljöbelastning.

 

Vi vill att våra medarbetare ska må bättre än någonsin

Våra medarbetare ska utvecklas och trivas och må bättre än någonsin. En trygg onboarding ger de rätta verktygen och möjligheter att utvecklas inom företaget. Interna utbildningar skapar trygghet i rollen. Regelbundna undersökningar av arbetsmiljön samt en god företagshälsovård skapar de rätta förutsättningarna att arbeta förebyggande mot risker, stress och olyckor.

 

Vi strävar efter en hållbar leverantörskedja för våra kunder

Leverantörsbedömning är en stor och viktig del i det kontinuerliga förbättringsarbetet. I värdekedjan säkerställer vi att våra leverantörer uppfyller lagefterlevnad, mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Med kompetenta och leveranssäkra leverantörer uppnås hög kvalitet och därmed nöjda kunder.

Miljöpolicy

För GDL Anläggning & Miljö AB

 

Vårt agerande styrs alltid av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och med hänsyn tagen till de krav som våra kunder ställer.

Utsläpp av koldioxid i samband med vår verksamhet av transporter och maskiner står för vår största miljöpåverkan och är ett av våra mål för att minska vår negativa miljöpåverkan. Att öka återvinningsgraden på våra Ecocenter samt hos kund är ytterligare mål för verksamheten.

ISO certifierade

Våra verksamheter är kvalitet, miljö och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 samt ISO 45001:2018

Vår vision

Skapa hållbara och goda affärer inom transport, maskin- och återvinningsbranschen – på väg mot en trygg framtid.

Hållbart hela vägen!

I samarbete med en stor mängd grus- och ballasttillverkare runt om i landet samt våra egna GDL EcoCenter och andra återvinningsaktörer kan vi både tillhandahålla grus och ballast samt ta emot material för återvinning och deponering.