GDL Anläggning & Miljö AB

ADR – Skriftliga instruktioner

Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud

Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i
fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt att det är säkert och lämpligt:

– Ansätt parkeringsbromsen, stäng av motorn och bryt strömmen från batteriet med
hjälp av huvudströmbrytaren när sådan finns,

– Undvik källor till antändning, särskilt rökning, använd inte elektroniska cigaretter
eller liknande produkter och starta inte någon elektrisk utrustning,

– Informera berörd räddningstjänst och lämna så mycket upplysningar som möjligt
om olyckan eller tillbudet och särskilt om de inblandade ämnena,

– Ta på varningsvästen och placera ut de fristående varningsanordningarna på
lämpligt sätt,

– Håll godsdeklarationer lätt tillgängliga när räddningspersonal anländer,

– Gå inte i eller vidrör inte utspillda ämnen. Undvik att andas in gaser, rök, damm
och ångor genom att inte vistas på läsidan,

– Använd brandsläckarna för att släcka små eller begynnande bränder i däck,
bromsar och motorutrymmen, förutsatt att det är lämpligt och säkert,

– Bränder i lastutrymmen ska inte bekämpas av medlemmar i fordonsbesättningen,

– Använd utrustning på fordonet för att förhindra läckage till vattenmiljö eller
avloppssystem och för att samla upp utspillda ämnen, förutsatt att det är lämpligt
och säkert,

– Håll avstånd till olyckan eller tillbudet, uppmana andra personer att bege sig
därifrån och följ räddningstjänstens instruktioner,

– Ta av kläder och skyddsutrustning som har förorenats och ta hand om dem på ett säkert sätt.