GDL Anläggning & Miljö AB

Bulkbilstransporter

Förare

 • Kunskap om vilka produkter som är speciellt känsliga för fukt, lukt, hygienkrav o.s.v.

 • Dagligen kontrollera luft- hydraulik, lossningsslangar samt packningar, hanar, spindlar, säkerhetsventiler, tankar och manluckor.

 • Alltid använda skyddsskor.

 • Montera fångwire mellan slang och lossningsplats (vid lossing av cement, kalk eller liknande).

 • Var tredje månad skall invändig tvätt med 80°C varmt vatten, utföras.

  • Locken skall rengöras och tvättas. Överblåsningsrör, slangar, kopplingar, rengöres in- och utvändigt med ånga.

  • Intyg på genomförd rengöring skall skrivas av den som genomfört tvätten och detta skall arkiveras i 12 månader.

Fordon/Utrustning

 • Giltigt tryckbesiktningsprotokoll (täthetsprovning vart 3:e år).

 • Goda förutsättingar för att rengöra lastutrymme.

 • Lika välstädat utvändigt, som invändigt. Rengöringsbevis skall kunna visas upp för varje transport.

 • Skyddsglasögon, andnings- och hörselskydd samt hjälm, skall finnas tillgängligt i fordonet.

Godshantering/lastning

 • Kontrollera rengöringsbeviset och att lastutrymmet är tomt och väl rengjort.

 • Skifta godssort som anses extra känsligt för kontamination, om du vet att det ställs höga krav.

 • Använd personlig skyddsutrustning. Vid lastning av frätande produkter, t.ex. kalk, skall skyddsglasögon användas.

 • Notera eventuella avvikande lastningstider och få dem godkända med kvittens av behörig person.

 • Kvittera lastning om så krävs samt uppge, på begäran, vad som funnits i lastutrymmettidigare.

Före lossning

 • Kontrollera noga att du lossar rätt behållare i rätt silo.

 • Kontrollera att silo eller lossningsrör är märkt. Om inte, tag kontakt med kund eller transportledning.

 • Be mottagaren märka upp silon.

 • Kontrollera att lossnings- och luftslangar är väl fastsatta och om stationär luft eller hjälpluft används, att trycket inte överstiger 2 kg.

 • Obekant hjälpluft skall anslutas så att det ej finns risk för att fordonets säkerhetsventiler sätts ur funktion.

Lossning

 • Använd personlig skyddsutrustning. Vid lossning av frätande produkter, t.ex. kalk, skall skyddsglasögon användas.

 • På anmodan skall du kunna uppge vad som funnits i lastutrymmet tidigare.

Efter lossning

 • Kontrollera att allt gods lossats.

 • Sopa ut eventuella rester av varan hos mottagaren.

 • Samla in alla slangar och montera blindlock.

 • Lämna följesedel/leveranssedel till kund. Notera eventuell avvikande lossningstid och få den kvitterad av behörig person. I det fall arbetsplatsen är obemannad, skall du anteckna detta och klockslag.