GDL Anläggning & Miljö AB

Högtrycksspolning Slamsugning

Förare

 • Ställ fordonet rätt.

 • Kunskap om hur olika avfallstyper hanteras.

 • Genomför en grundlig bedömning av riskerna innan arbetet påbörjas!

 • Kontrollera utrustning på avgränsad plats från trafiken.

 • Kontrollera utrustningen noggrant innan arbetet påbörjas.

Fordon/Utrustning

 • Giltigt tryckbesiktningsprotokoll (täthetsprovning vart 3:e år).

 • Goda förutsättningar för att rengöra lastutrymme.

 • Skyddsglasögon, andningsskydd, hörselskydd samt hjälm skall finnas tillgängligt i fordonet.

 • Lyftanordning skall finnas.

 • Skor med dubb skall användas vid halkrisk.

Allmänna säkerhetskrav för förare

 • Bär varselkläder.

 • Försäkra dig om att du fått nödvändig information innan du påbörjar uppdraget.

 • Genomför fordonskontroll innan körning.

 • Vid transport av farligt gods skall det säkerställs att man följer ADR-reglerna och att man har nödvändig utrustning för att kunna genomföra transporten på ett säkert och korrekt sätt.