GDL Anläggning & Miljö AB

Transportslag Entreprenadmaskiner

Maskinägare

 • Erforderliga tillstånd för verksamheten/maskinen och dess utrustning skall innehas.
 • Miljöuppgifter på maskiner skall lämnas till GDL enligt de anvisningar som GDL ger.

Förare

 • Medföra id-handling enl. ID06. Kontakta GDL om du behöver hjälp med att beställa kort.
 • Dagligt underhåll enligt tillverkarens anvisningar.
 • Skyddskläder såsom skor och hjälm etc.
 • Utbildning ”Säkra lyft – Vid lastning och lossning” enl. AFS 2006:06

Maskin/Utrustning

 • Maskinen skall vara besiktigad enligt SMP 1 ggr/år. Protokoll skall finnas i maskinen. Dessutom skall det finnas en utvändigt synlig ”uggla” som visar att maskinen är besiktigad.
 • Besiktning och kontroll av lyftredskap/lyftanordningar. Besiktningsprotokoll ska finnas i maskinen
 • Överensstämmelseintyg för utrustning skall finnas i maskinen där så erfordras.
 • Maskinen skall vara utrustad med saneringsutrustning för att kunna sanera eventuella utsläpp av diesel, oljor, kemikalier o.d. Dessutom skall det i maskinen finnas något lämpligt att samla upp använt saneringsmedel med t.ex. en tom sopsäck. Uppsamlat spill skall hanteras som farligt avfall.
 • Maskinen skall vara miljövarudeklarerad (EPD).
 • Årlig brandskyddskontroll skall göras på maskinen.
 • Varning vid backning med godkända lyktor.
 • Varningslykta – Synlig 360° runt om fordonet på ett avstånd av 20 m, på en höjd av 1,2 m.

Vid fel på maskin

 • När det uppstår fel på maskinen som du inte själv kan åtgärda skall detta meddelas maskinägare samt maskinplanerare på GDL.
 • Om fel som kan påverka säkerheten upptäcks på maskinen skall detta omedelbart rapporteras till avdelningen för entreprenadmaskiner på GDL.

Ordermottagning

Du skall skriva ner alla uppgifter du får av maskinplaneraren som rör uppdraget. Kund, littera, adress, tider, kontaktperson, telefonnummer, utrustning o.s.v.

Avrapportering

Så snart du vet när uppdraget tar slut skall du meddela detta till maskinplaneraren på GDL.
Kvitterad maskinrapport, med korrekt littera, skall vara GDL’s maskinplanering tillhanda senast under kalenderveckan efter att uppdraget fullgjorts.

Beställning direkt från kund

 • Ta emot beställningen.
 • Informera kunden om att du måste kontakta maskinplaneraren på GDL för kreditkontroll samt för att kontrollera om maskinen är ledig.
 • Uthyrningen av maskinen går i detta skede över till maskinplaneraren på GDL.

Hantering av drivmedel och oljor på fältet

Ansvar
Största försiktighet skall iakttas för att förebygga skada på människor, hälsa och miljö.

Miljökrav
Vid uppställning av drivmedeltank skall arbetsplatsens arbetslednings anvisningar följas.
Kontrollera om speciella miljökrav gäller för arbetsplatsen, exempelvis förekomst av vattentäkt eller vattenskyddsområde.
Tvätt av maskiner får endast ske på avsedd plats som är försedd med oljeavskiljare. Informera dig om vilka krav som gäller för arbetsplatsen.

Spillberedskap
Lämplig saneringsutrustning för att ta hand om eventuella spill, skall finnas vid maskinen.

Mindre än 450 liter diesel per IBC, eller max 1000 liter totalt på ekipaget.
Föraren skall ha ADR-utbildning enligt bilaga S.
Godsdeklaration skall medfölja.
IBC skall vara etiketterad klass 3.
1 st 2 kg brandsläckare skall medföras.

Mer än 450 liter diesel per IBC, eller min 1000 liter totalt på ekipaget.

Transporten klassas som ADR-transport fullt ut, inklusive att föraren skall ha full ADR utbildning.