GDL Anläggning & Miljö AB

Vår uppförandekod

Uppförandekod

För GDL Anläggning & Miljö AB

 

Syfte

GDL Anläggning & Miljö AB vill skapa mervärde för sina kunder, medarbetare, leverantörer samtidigt som vi vill bidra till en hållbar utveckling. För att uppnå detta arbetar vi strategiskt med hållbarhetsfrågor som grundar sig på våra kärnvärden och vår uppförandekod enligt nedan:

 

Mänskliga rättigheter

  • Vi behandlar alla med värdighet och respekt
  • Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering

Arbetsrätt

  • Vi accepterar inte barnarbete
  • Vi accepterar inte tvångs- eller skuldarbete
  • Vi värnar rätten till föreningsfrihet
  • Vi värnar om skäliga arbetsvillkor

Miljö

  • Vi arbetar enligt försiktighetsprincipen med särskild riskhantering för miljö, hälsa och säkerhet
  • Vi arbetar med hållbarhetsmål och indikatorer för att minska verksamhetens miljöpåverkan och bidra till en hållbar leverantörskedja
  • Vi möjlig gör ny miljövänlig teknik i våra samarbeten

Antikorruption

  • Vi accepterar inte korruption, utpressning eller mutor

Omfattning

Uppförandekoden gäller för alla våra affärspartners: leverantörer, samarbetsåkerier, underentreprenörer, konsulter och tredje parter som företräder GDL Anläggning & Miljö AB.

Uppförandekoden är baserad på internationella konventioner och nationella lagar samt FN:s Global COM PACT:s tio principer.

 

Ansvar

Varje chef inom sitt ansvarsområde skall försäkra sig om att medarbetare, transportörer och samarbetspartners är informerade om innehållet i uppförandekoden.

I händelse av allvarligt brott mot innehållet i uppförandekoden, förbehåller sig GDL rätten att kräva korrigerande åtgärder. Vägran att följa detta kan leda till avslutat samarbete.