GDL Anläggning & Miljö AB

Arbetsmiljö och Säkerhet

På många av våra kunders bygg och anläggningsarbetsplatser finns det ordnings- och skyddsregler.
De finns där för att ni ska få en så bra och trygg arbetsmiljö som både är säker och hälsosam.
Reglerna gäller alla som vistas på bygg- och anläggningsarbetsplatser samt fasta
produktionsanläggningar. De kompletterar men ersätter inte gällande lagstiftning.

 

Roller och ansvar

 

Med samlingsbegreppet ”leverantörer” avses alla typer av leverantörer, såsom underentreprenörer,
konsulter, mellanhänder och agenter. Som leverantör ska du tillse att i kundens allmänna
arbetsmiljökrav tillämpas hela vägen i din egen leverantörskedja.
Som arbetsgivare är du arbetsmiljöansvarig för eget arbete. Du ska tillse att egen och inhyrd personal
informeras om och förstår innebörden av kundens arbetsmiljökrav.

  • Du ska säkerställa att egen och inhyrd personal:
  • Har relevant utbildning och kompetens.
  • Känner till risker i arbetet och gällande skyddsåtgärder.
  • Känner till kundens regler och rutiner.
  • Bär ID06-kort synligt och följer ID06:s regler.
  • Deltar i arbetsplatsens mötesforum exempelvis startmöten, planeringsmöten och dagliga
    genomgångar.

Som leverantör ansvarar du för att de som utför arbeten för din räkning följer arbetsplatsens
arbetstider, regler och anvisningar.

 

Allmänna ordnings- och skyddsregler

 

Du som leverantör ska ta del av och förmedla de allmänna ordnings- och skyddsregler som gäller på
arbetsplatsen till din egen personal och de som utför arbete för din räkning. Du ska följa upp att den
som tagit del av ordnings- och skyddsreglerna också förstår och följer dem så att arbetsplatsen är
säker och hälsosam för alla som arbetar där.

 

Ensamarbete

 

Ensamarbete ska undvikas så långt det är möjligt. Behöver arbetet ändå utföras som
ensamarbete ska det noggrant riskbedömas och arbetsberedas samt godkännas av kundens
produktionsledning. Nödlägesberedskap ska ordnas så att den som utför ensamarbete snabbt kan få
hjälp vid sjukdom eller olycksfall.

 

Personlig skyddsutrustning

 

Som leverantör ska du tillhandahålla din personal individuellt anpassad skyddsutrustning enligt
riskbedömning och kundens krav. Du ska se till att personalen använder utrustningen på rätt sätt och
att den förvaras, underhålls och besiktigas löpande för att behålla sina skyddsfunktioner.
Punkterna nedan beskriver en kunds lägstanivå för personlig skyddsutrustning. Säkerställ att din
personal har skyddsutrustning enligt eventuella arbetsplatsspecifika tillägg.

 

• Skyddshjälm med knäppt hakrem enligt EN 397.
• Skyddsglasögon enligt EN 166.

• Skyddshandskar.
• Skyddsskor med spiktrampskydd och tåhätta enligt EN 20345.
• Varselkläder, minst klass 1 på överkropp.

 

Skyddsanordningar

 

Som leverantör ska du säkerställa att en tillfällig skyddsanordning sätts upp kring arbetsområdet om
arbetet som ska utföras innebär risk för att någon kan komma till skada.
Avspärrningen ska bestå av en fysisk barriär exempelvis grind, staket, eller vid kortvariga arbeten
plastkätting. Plastband får endast användas vid akuta och kortvariga uppgifter inomhus.

 

Avspärrningar ska alltid sättas upp vid:
• Risk för kollision mellan personer och arbetsmaskiner eller fordonstrafik.
• Risk för ras, exempelvis jordskred, bottenupptryckning eller andra oplanerade
förändringar i marken.
• Risk för fallande föremål exempelvis vid arbetsmoment som pågår ovanför varandra.
• Risk för att klämmas eller krossas vid lyftoperationer eller lastnings- och lossningsmoment.
• Risk för fall.
• Risk att personer på arbetsplatsen utsätts för farliga ämnen.
• Sprängningsarbeten.
• Arbete intill elektriska luftledningar.

 

Alla öppningar i bjälklag och mark ska täckas, förankras samt markeras. Materialet som täcker
öppningen ska klara att bära den belastning den kan komma att utsättas för.

 

Maskiner och fordon

 

Som leverantör ska du säkerställa att anläggningsmaskiner, fordon, utrustning och maskiner som
egen och inhyrd personal använder på våra kunders arbetsplatser är kontrollerade och inte utgör
hälso- eller säkerhetsrisker. Spillberedskap ska alltid finnas tillgänglig i arbetsmaskiner och fordon.
Grävmaskiner, hjullastare, dumprar, betongpumpar, kranar, lyftanordningar, hissar, liftar och
liknande utrustningar ska besiktigas enligt föreskrivet tidsintervall. Det kan vara bra att ha med
besiktningsintyg om kunden skulle kräva det innan arbetet får påbörjas.
Leverantörer av maskin- och transporttjänster ska genomföra daglig kontroll av maskiner och fordon.

 

Rapportera olycka eller tillbud

 

Som leverantör har du arbetsgivaransvar för din personal och ansvarar därmed för att anmäla
allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket utan dröjsmål. Kopia på anmälan ska skickas till din
kontaktperson på GDL AM.

 

Kompetenskrav och arbetsgivarens tillstånd

 

Som leverantör ska du tillse att den som utför arbete för din räkning har tillräcklig kompetens att
utföra sitt arbete.
Personal som ska utföra ett arbete som erfordrar särskild behörighet, exempelvis heta arbeten,
kranförare, lastmaskinförare, ställningsbyggare, samt användare av travers eller motorkap, ska styrka
sin behörighet genom registrering i ID06-kompetensdatabas eller genom annan skriftlig
dokumentation på genomförd utbildning.


I de fall där skriftligt tillstånd krävs, exempelvis för att koppla last, använda maskindriven
lyftanordning eller mobil arbetsplattform behöver du som arbetsgivare utfärda ett skriftligt tillstånd.